Thị trường cơ sở

Thị trường cơ sở

Kỳ vọng BFC tăng giá ~24,17% so với 30.200 đồng/cp ngày 05/06/2018

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018F DTT ( tỷ VNĐ) 6.377 6.037 5.944 6.306 6.495 % tăng trưởng -3,20% -5,30% -1,50% 6,09% 3,00% LNST ( tỷ VNĐ) 229 229 276,87 277 286 % tăng trưởng 8,50% 0.00% 20,90% 0,05% 3,17% Biên LN ròng (%) 3,60% 3,80% 4,70% 4,39% 4,40% EPS (VNĐ) 5.396 4.326 5.090 4.457 4.999 Vốn điều lệ 476,4 476,4 571,68 571,68 571,68 Cổ tức (VNĐ)   3.000 2.000 3.500 2.500 Nguồn: MBS Chúng tôi khuyến nghị...

Nên làm gì khi gặp phải trade thua lỗ?

Thua lỗ luôn là một phần của trading, không thể tách rời. Trader thành công đơn giản là trader gặp quá nhiều thất bại,...

Recent Posts