Giao dịch phái sinh ngày 15/01/2018 – Một ngày giao dịch lỗi

0
30

Thị trường điều chỉnh rất nhẹ phiên sáng, tuy nhiên không thủng Trend với timeframe 5 phút. Tuy nhiên đã có một quyết định sai lầm khi đặt lệnh SHORT vào mức giá 1049 khi mức giá vẫn nằm trên Trend tăng, vì theo các điểm kỹ thuật báo đã có thể SHORT, lệnh SHORT chỉ rơi đến 1046, mức lãi quá thấp. Cầm đến phiên chiều khi giá break đường kênh giữa, cover và LONG tại mức giá 1056.

Điểm rút ra ngày 15/01/2018: Không được đi ngược TREND khi TREND chưa thay đổi

Ngày 16/01/2018 – Tiếp tục nắm giữ lệnh LONG

 

Here is the attachments of this Post

LEAVE A REPLY