Nhìn vào mô hình kỹ thuật liệu HSG đã thoát đáy và lên được giá 16?