"Giá break kênh giảm - thanh khoản tăng mạnh - kỳ vọng giá 15"