VIX – Mô hình cốc tay cầm kinh điển

“Hoàn thành kế hoạch  lợi nhuận cả năm – Mô hình cố tay cầm”

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 120 tỷ, trong khi đó kế hoạch năm 2018 là 95 tỷ

Mô hình cốc tay cầm kinh điển.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *