Cover LONG ở 978, chờ Pullback về 975 để LONG lại với kỳ vọng 990 điểm.