"Dữ liệu giao dịch phái sinh theo phút được cập nhật vào cuối ngày"

Số liệu cập nhật đến ngày 05/06/2018


Hướng dẫn cập nhật số liệu vào Amibroker

Bước 1: Tạo Database từ Amibroker (Chú ý tham số "Base time interval được thiết lập là 1m")

Bước 2: Tạo Database từ Metastock bằng cách sử dụng phần mềm The Downloader của Metastock.

Bước 3: Import dữ liệu vào Metastock

Bước 4: Import dữ liệu từ Metastock vào Amibroker