MV Index

145.93   -3.21   -2.15%

MV Confidence

50.02   -8.66   -14.76%

Các chiến lược truyền thống


152.79

-4.17 -2.66%

/quotes/zigman/627449

Ngày trước

156.96

prev

PRICE CHG %CHG
Chiến lược Beta 152.79 -4.17 %2.66
Rủi ro thấp 158.14 -3.82 %2.36
Chiến lược Gama 159.15 -3.78 %2.32
CANSLIM 174.16 -4.59 %2.57
Thị trường phục hồi 167.52 -2.61 %1.53

MV Funds


157.4

-2.77 -1.73%

/quotes/zigman/627449

Ngày trước

160.17

prev

PRICE CHG %CHG
MV AOF 157.4 -2.77 %1.73
MV VSF 187 -4.47 %2.33
MV 15VSF 212.33 -4.96 %2.28
MV VEF 188.01 -4.5 %2.34
MV 20VOF 213.4 -4.13 %1.90

The Investor Focus