MV Index

144.93   1.95   1.36%

MV Confidence

44.01   -6.01   -12.02%

Các chiến lược truyền thống


148.03

2.96 2.04%

/quotes/zigman/627449

Ngày trước

145.07

prev

PRICE CHG %CHG
Chiến lược Beta 148.03 2.96 %2.04
Rủi ro thấp 154.19 2.59 %1.71
Chiến lược Gama 160.97 2.62 %1.65
CANSLIM 179.78 3.27 %1.85
Thị trường phục hồi 155.4 1.2 %0.78

MV Funds


155.65

0 0%

/quotes/zigman/627449

Ngày trước

155.65

prev

PRICE CHG %CHG
MV AOF 155.65 0 %0000
MV VSF 175.68 3.1 %1.80
MV 15VSF 204.4 3.25 %1.62
MV VEF 178.6 2.84 %1.62
MV 20VOF 208.78 0 %0000

The Investor Focus