LATEST ARTICLES

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some cruise passengers actually can at least for a day. Each of the following cruise lines below offer passengers a day of fun in the sun on their very own private...
Thua lỗ luôn là một phần của trading, không thể tách rời. Trader thành công đơn giản là trader gặp quá nhiều thất bại, họ là những chuyên gia trong việc đối phó với thua lỗ. Bạn cũng đừng mong đợi một ngày nào đó chén thánh sẽ xuất hiện, và rồi cứ thế...
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018F DTT ( tỷ VNĐ) 6.377 6.037 5.944 6.306 6.495 % tăng trưởng -3,20% -5,30% -1,50% 6,09% 3,00% LNST ( tỷ VNĐ) 229 229 276,87 277 286 % tăng trưởng 8,50% 0.00% 20,90% 0,05% 3,17% Biên LN ròng (%) 3,60% 3,80% 4,70% 4,39% 4,40% EPS (VNĐ) 5.396 4.326 5.090 4.457 4.999 Vốn điều lệ 476,4 476,4 571,68 571,68 571,68 Cổ tức (VNĐ)   3.000 2.000 3.500 2.500 Nguồn: MBS Chúng tôi khuyến nghị mua trung và dài hạn đối với cổ phiếu BFC của Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền với mức định giá 37.500 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá...
Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some cruise passengers actually can at least for a day. Each of the following cruise lines below offer passengers a day of fun in the sun on their very own private...
Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some cruise passengers actually can at least for a day. Each of the following cruise lines below offer passengers a day of fun in the sun on their very own private...